Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Versoepeling voorwaarden kinderbijslag voor jobstudenten in twee sectoren

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft Vlaanderen beslist dat uren die als student werden gepresteerd tijdens het 2e kwartaal 2020, niet in aanmerking werden genomen voor de toekenning van kinderbijslag. Deze maatregel werd verlengd voor het 3e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021 en nu opnieuw voor het 2de kwartaal 2021. Dit geldt wel alleen voor de zorgsector en het onderwijs.

Tijdelijke aanvullende Vlaamse stagebonus

Heeft u als werkgever dit schooljaar aan een jongere een leerwerkplek aangeboden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een aanvullende stagebonus. Deze eenmalige vergoeding bedraagt 1000 euro en kan gecumuleerd worden met de bestaande Vlaamse stagebonus. Lees snel alle voorwaarden en hoe u deze bijkomende stagebonus kan aanvragen.

Verenigingswerk: Verdubbeling maandplafond en mogelijke uitbreiding tot andere activiteiten

Sportverenigingen die trainers, scheidsrechters en andere medewerkers tewerkstellen onder de regeling voor het verenigingswerk, kunnen deze personen in de zomermaanden van 2021 het dubbele van het toegelaten maandelijks bedrag toekennen. Een wetsontwerp voorziet dat de activiteiten die mogen uitgeoefend worden onder het statuut van verenigingswerk uitgebreid worden.

Gratis psychologische ondersteuning voor zelfstandigen

Onder de personen die een groot risico lopen op psychische problemen als gevolg van de coronacrisis, blijken zelfstandigen een bijzonder gevoelige groep. Daarom heeft de overheid een project voor psychologische begeleiding van zelfstandigen in het leven geroepen met als doel om aan zelfstandigen die het mentaal moeilijk hebben gratis psychologische bijstand te bieden.

Verhoging pensioenen zelfstandigen

In de toekomst zullen de pensioenen voor zelfstandigen op dezelfde manier worden berekend als de werknemerspensioenen. Tot nu toe werd het zelfstandigenpensioen berekend op basis van een coëfficiënt van 69 procent van het inkomen, maar deze zogenoemde correctiecoëfficiënt wordt dus afgeschaft. Daarnaast komt er ook een verhoging van het inkomensplafond dat bij deze berekening in aanmerking wordt genomen.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Nieuwe editie van het boek alternatieve verloning

Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met verschillende extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Het boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loop genomen en indien nodig worden ook de juridische aspecten toegelicht.

Meer info en bestellen

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2021 Group S, Alle rechten voorbehouden.